BENJA

ארמגדון - 21:0 18/05/2017

BENJA

מוזיקה מאת אופיר בנימינוב (TATRAN)
בתוך מכלול של שגרה, אירועים, חוויות קיצוניות ומאוזנות, נוצרו במקביל מצבורים גדולים של חתיכות מוזיקליות, מתוך ניסיון חיבור חזק להווה.
עיקר המוסיקה של אופיר בנימינוב היא ביטוי עולמו הפנימי, ונעה על ציר של מתח ושחרור.
פסטיבל יערות מנשה

גופים תומכים