RE-SEARCH - RAMA 2B

קרחת יער - 16:0 19/05/2017

RE-SEARCH - RAMA 2B

RAMA 2B

יצירה חדשה מאת דורון רז עבור סטודנטים בתכנית RE-SEARCHלהכשרת רקדנים יוצרים


מעלות השחר עד השקיעה

עדר איילים חוצה את היום

בהקשבה.

דרוך, שורד, חוגג ובועט

מגלה ומתגלה

אל תוך החשיכה.

העבודה חושפת לנו את הקבוצה- העדר, נעה במתח בין יצר הישרדות ותקיפה לבין אינטימיות של שבט.בין גוף אנוש לגוף חיה, בין רבים לפרט.

הרקדנים בודקים בה את גבולות התנועה והגוף ועוטים על ראשם קרני ענפים פראיים כחיות הבר.


כוראוגרפיה: דורון רז

משתתפים:סטודנטים שנה א' וב' בתכנית RE-SEARCHלהכשרת רקדנים יוצרים.

ניהול אמנותי: אור מרין

מנהל אמנותי שותף: אורן נחום

ניהול חזרות: סתיו מרין

הפקה: שמרית גולן כהן


אורך העבודה: כ- 20 דקות.


פסטיבל יערות מנשה

גופים תומכים